top of page

 

 

Håndbog lokomotivfører S-tog,


Planlægningsforudsætninger
Hvert år udarbejdes et sæt tjenester og ture, som udarbejdes efter de principper, som aftales i turudvalget.


For tursættet S19 gælder følgende forudsætninger:
• Maksimal effektiv køretid (her tæller pass kørsel og taxa kørsel ikke med) 3:30 ma-fr
• Maksimal effektiv køretid lø-sø (her tæller pass kørsel og taxa kørsel ikke med) på 3:50
• Maksimal tjenestelængde, ekskl. 3-3 turen er 8:10
• Maksimalt 5 1/2 times kørsel på Ringbanen (her kan der både køres tomt fra Kl og Kh)
• Maksimalt 3 omgange i træk på Ringbanen mellem pause
• Ture/reserve hvor der lægges 2 nattevagter i hen over kl. 03 i træk, skal der lægges en hviledag efter

• Der kan planlægges med tjenester med en varighed på op til 10 timer til 3-3 turen
Ture søges efter anciennitet.


Ovenstående principper gælder også ved udarbejdelse af grafer, hvis ikke andet aftales med LPO S-tog.


Der skal som minimim være 11 timers overgang mellem 2 tjenester.


Korrigeringer
>28 dage før kan tjenester forlænges eller rykkes med 40 minutter (40/40)
<28 og ned til 8 dage før, kan tjenester forlænges eller rykkes med 20 minutter (20/20)
Tjenester og rådigheder kan forkortes, så længe det sker inden for oplyst mødetid og ovenstående er overholdt.
<8 dage er mødeslut tid fastlagt.
Dette betyder, at tjenestetid og mødetid er låst. Ændringer under 8 dage kan kun ske ved accept hos den enkelte lokomotivfører.


Tjenester
Tjenester skal minimum være 6 timer lange og maksimalt 9,5 timer lange (ekskl. 3-3 turen)


Der må ikke anvendes delte tjenester.


Maksimalt 7 tjenester i træk.


Pauser
Der skal som minimim være en pause på 30 minutter + spadserertid
I stedet for denne ene pause kan den deles i 2, som sammenlagt til være på minimum 45 minutter tillagt 2 gange spadserertid. En pause skal i den forbindelse minimum være på 20 minutter.
Hvis der, grundet toguorden flyttes på dagens opgaver, skal lokomotivføreren underrettes om hvor pausen placeres.
Lokomotivførere kan under rådighedsvagter holde pause og foretage indkøb af frokost. Medarbejderen står under pause til rådighed og skal kunne påtage sig tjeneste uden forsinkelse.
Dette berører ikke overenskomstens regler om pauser efter §1 stk. 3 (lokomotivpersonale, persontransport)
Pauser skal leve op til Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet

 

I denne lov står beskrevet følgende:
§ 3. En lønmodtager med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de for arbejdsstedet normale regler for lægning af arbejdstiden.
Dette betyder, at en pause ikke kan lægge i starten eller slutningen af en tjeneste, da vi ikke planlægger sådan.


Fridage
Du har 104 årlige fridage samt 9 helligdagsfridage pr. år.
De 52 fridage skal tildeles som 26 weekendfriheder (Hvori der indgår en lørdag eller søn-helligdag) (Pt. er der rene friweekender reserverne og flertallet af turene, undtaget herfra er specialture)
Der er enkeltstående fridage og weekendfriheder.
En enkeltstående fridag skal have en minimumslængde på 40 timer og indeholde et helt kalenderdøgn. (Undtaget herfra er enkelte specialture)
En weekendfrihed skal have en minimumslængde på 60 timer og indeholde 2 hele kalenderdøgn.
(undtaget herfra er enkelte specialture)


Reserverne
• Reserveførerne indplaceres i et forblad med låste fridage for en køreplansperiode ad gangen
• Senest 28 dage før skal reserven tjenestefordeles.
• Hvis der ikke er en “ledig tjeneste” tildeles en rådighed på 8 timer
• Normnedsættende dage skal som udgangspunkt placeres op af kendte fridag. Dette kan fraviges i enkeltstående tilfælde. Disse enkeltstående tilfælde skal redegøres og der skal tages hensyn til uhensigtsmæssige døgnrytmeskift.


Satelitture
Ud over Københavns Hovedbanegård, er der oprettet flere depoter og et mødested.
Satelittur Frederikssund, som tjenestefordeles fra af tjenestefordelingen
Satelitture
Hillerød
Køge
Høje Taastrup
Fælles for disse er, at de tjenestefordeles i samarbejde mellem tjenestefordelingen og en valgt repræsentant.


Drift
Når produktionen lægges fra tjenestefordelingen og ned til Driftsdisponenterne overgås der fra planlægningsface til driftsfase.
Dette sker alle ugens dage kl. 14 i forhold til den efterfølgende dag.
Dette betyder, at der inden for møde/slut tid kan ske ændringer. Start/sluttid kan ikke ændres!
Her gælder, at der maksimalt kan være 5 timer arbejde før pause.
Ændringer kan ske på baggrund af toguorden.
Tilmelding til dagens tjeneste kan ske i op til en time før mødetidspunkt og kan ske via iPad eller tilmeldingscomputer.
Lokomotivførere/kørelærere skal tjekke arbejdsseddel/iPad på mødetidspunktet for tjek af eventuelle ændringer. Herfra er det til en hver tid Driftsdisponentens ansvar, at lokomotivføreren/kørerlæreren underrettes om eventuelle ændringer.


Natkørsel
Der kan maksimalt tildeles 7 nattevagter pr. måned og maksimalt 2 i træk.
En nattjeneste er i den forbindelse defineret således, at der skal være tjenestetid mellem 1:30 og 4:30.
Den nattjeneste må maksimalt være på 8 timer.
Hvis man har en nattjeneste som har tjenestetid hen over kl. 03:00, så udløses et tillæg på kr. 500,-


Håndtering af normtid
Den daglige norm er 7:24
Normen udregnes som antallet af arbejdsdage ganget med 7:24
Normperioden er 3 måneder, som følger kvartalerne i kalenderen.
Der er indlagt en begrænsning på 160 timer pr. 4 uger i både ture og reserver. Normperioden er 3 måneder. Måden du tjekker dette er, at du hver søndag kan gå 4 kalenderuger tilbage og tage antallet af mødegange og gange med 7:24 og holde det op mod din præsterede tid.
Der må ikke planlægges med overnorm. Dette skal forstås således, at ved normperiodens udløb, må der ikke være overnorm.
Aftalt/indvilget overarbejde og tilfældigt opstået forsinkelser tæller ikke med i de 160 timer og 3 måneders normen.
Ved fravær/afholdes af frihed, modregnes antal af dage i de 160
Fravær/sygdom
Der optjenes sportler og under fravær i forbindelse med egen sygdom.


Ferie
Hovedferie søges i 2 årlige ferievalg.
Feriekvoterne aftales med LPO S-tog, forud for hvert ferievalg.
Sommerferievalg søges og bevilges i uge 2. Sommerferieperioden dækker 2. maj til 30. september.
Vinterferievalg søges og bevilges i uge 35. Vinterferieperioden dækker 1. oktober til 1. maj. I ferieaftalen er beskrevet, at graferne til jul/nytår skal være udarbejdet inden afslutningen af dette ferievalg.
Ved disse ferievalg tildeles ferie efter ferienummersystemet og skal søges i Ferieplan.
For yderligere omkring hele ferienummeropbygningen mv. henvises til den indgåede ferieaftale, som udsendes på mail.
Der optjenes nat og weekendtillæg under afholdelse af ferie.
For reserverne gælder, at de senest ved tjenestens begyndelse på sidste arbejdsdag inden en given ferieperiode, kender mødetidspunktet for første tjeneste efter samme ferieperiode. Ved manglende underretning betales første tjeneste efter ferieperioden som overarbejde.


Feriefridage
Feriefridage er beskrevet i Jernbaneoverenskomstens § 15
Man har som udgangspunkt 5 feriefridage pr. år.
Aflønningen på disse dage er beskrevet under stk. 2.
Læs mere uddybende i Jernbaneoverenskomsten på djf.dk


Uddannelse
Der er udarbejdet tjenester alt efter hvilket mødested du tilhører. Denne tjeneste tildeles, når du for eksempel skal på OUOR. Uddannelsesdage kan være op til 12 timer, som tæller med i de 160 timer på 4 uger og kvartalsnormen.
Der er aftalt en uddannelsesaftale, hvor medarbejderindflydelse er sikret via deltagelse i både udvalg og arbejdsgrupper. Aftalen kan findes på:
https://www.djf.dk/2019/07/03/aftaler-med-dsb-sov/


Bisidder
• Fravær
• Forhandling om individuelt kvalifikationstillæg jf. § 6 stk. 3
• Sikkerhedssamtaler
Ny fraværspolitik er indført af ledelsen. Her er der en skarp opdeling til hvornår man har krav på en bisidder.
Du kan udbede dig, at du får en tillidsmand med til forhandling af individuelt kvalifikationstillæg, hvor der kan opnås op til 25 % af basislønnen i tillæg.


Ekstraordinær frihed
Står beskrevet i Jernbaneoverenskomstens §21
Stk. 1
Arbejdsgiveren kan yde en medarbejder ekstraordinær frihed uden lønafkortning på særlige dage i nedenstående tilfælde:
Ved alvorlig (livstruende) sygdom, dødsfald eller begravelse i den nærmeste familie, hvorved forstås forældre, ægtefælle eller børn.
På ABC.DSB fremgår følgende tekst som dækker på overenskomstansatte og tjenestemænd:
Andre fridage:
Har du behov for en ekstraordinær fridag i forbindelse med mærkedage, bryllup, dødsfald i familien m.m., kan dette drøftes med din leder.


Tekniske tider gældende for lokomotivførere mv. i S-tog
Tjek ind tid: 15 min
Tjek ud tid: 10 min
Klargøring af førerrum 5 min
Vending ved perron 7 min
Vending ved vendespor 11 min


Spadserertider (mest anvendt)
København H 4 min
Frederikssund 5 min
Hillerød 4 min
Høje Taastrup 4 min
Køge 8 min
Hellerup 3 min


Overgang mellem taxa/pass til tff. 5 min

Under redigering

bottom of page